Šesť najväčších rizík, o ktorých potrebujete vedieť pri investovaní do dlhopisov

19. novembra 2021

Dlhopisy sa na prvú dobrú javia byť bezpečnou, jednoduchou a jednoznačnou investíciou. Na druhej strane je však dôležité pamätať aj na riziká, ktoré sa s týmto nástrojom spájajú.

Dlhopisy môžu byť výborným inštrumentom pre vytváranie peňažných tokov a na obecnej úrovni sú vnímané ako investícia bezpečná, a to hlavne keď ich porovnáme s akciami. Avšak je nutné, aby si investori uvedomovali úskalia a riziká, ktoré vyplývajú z držania korporátnych, komunálnych či štátnych dlhopisov. V ďalších odstavcoch postupne odkryjeme 6 najväčších rizík, ktoré môžu čakať na to, aby nám odcudzili naše občas ťažko zarobené dlhopisové výnosy. Preto, keď práve hľadáte spôsob ako investovať peniaze a dlhopisy zaujali vašu zvedavosť, pozrite sa tiež na túto odvrátenú stranu mince.

Šest největších rizik, o kterých potřebujete vědět při investování do dluhopisů 01

1. Úrokové riziko

Ceny obligácií a úrokové (kupónové) sadzby sú v opačnom vzťahu. Vyplýva to z výpočtu súčasnej hodnoty cez diskont budúcich príjmov spojených s držaním bondu. Pokiaľ sa úrok znižuje, cena bondov obchodovaných na trhu rastie. V opačnom prípade, keď rastie úrok, cena bondu má tendenciu klesať. Tento jav je spôsobený tou skutočnosťou, že keď majú úrokové sadzby skôr klesať, veritelia sa budú snažiť zachytiť či uzamknúť najvyššie sadzby a to po čo najdlhší čas. Aby mohli vykonať tento krok budú sa snažiť vyberať existujúce obligácie, ktoré platia vyššiu úrokovú sadzbu v porovnaní s tou trhovou. Týmto správaním trhu rastie dopyt, ktorý sa ale premieta do zvýšenia cien dlhopisov. Na druhej strane zase v prípade stúpania trhových sadzieb sa budú chcieť investori prirodzene zbaviť tých bondov, ktoré vyplácajú nižšie úroky. No a to by v konečnom dôsledku viedlo k zníženiu hodnoty týchto dlhopisov.


Pre predstavu si uvedieme vzorový príklad. Veriteľ má dlhopis, s ktorým sa obchoduje za takzvanú „par“ hodnotu (100 % z menovitej, nominálnej hodnoty bondu) a nesie 4 % úrok. Predpokladajme, že trhová úroková sadzba vystúpila na 5 %. Čo to znamená? Investor bude motívovný predať dlhopis s 4 % úrokom za dlhopis s 5 % čo v dôsledku tlačí hodnotu prvého dlhopisu pod „par“.

2. Reinvestičné riziko

Ide o riziko, ktoré je späté so situáciou, keď sa reinvestujú výnosy za nižšiu sadzbu, než za ktorú boli predtým zarobené. Jeden zo základných prejavov tohto rizika je, že úrokové sadzby sa v priebehu času znížia a dlhopisy, ktoré sú vypovedateľné zo strany emitentov budú vykúpené. Vďaka tejto výpovednej funkcii môže vydavateľ bondy splatiť pred pôvodne stanovenou dobou splatnosti. Takýto veriteľ následne dostane menovitú hodnotu, ktorá je častokrát mierne vyššia ako „par“.

Tým sa dostávame k finálnej nevýhode vypovedateľného bondu pre držiteľov. Tkvie v tom, že je ponechaný s kopou peňazí, ktoré už však nemusí byť schopný znovu investovať za obdobnú sadzbu ako v prípade pôvodného dlhopisu. Reinvestičné riziko teda môže mať na svedomí veľmi neblahý dopad na výnos investície v plynutí času. Ako je týmto investorom toto riziko kompenzované? Tým, že dostane vyšší výnos z obligácie, než by mali pri podobnej obligácii, avšak s tým rozdielom, že nemá funkciu vypovedateľnosti.

Aktívni dlhopisoví investori sa môžu tomuto riziku brániť tým, že si vo svojich portfóliách udržujú súbor bondov s rozdielnymi a nerovnorodými dátami predčasných výkupov bondov vydavateľmi. Táto forma diverzifikácie rozkladá reinvestičné riziko tým, že minimalizuje pravdepodobnosť výskytu situácie, kedy by mnoho či väčšina obligácií z portfólia boli odkúpené naraz. Touto taktikou by tieto situácie mohli nastať v danom či postupnom slede.

Šest největších rizik, o kterých potřebujete vědět při investování do dluhopisů 02

3. Riziko inflácie

Keď investor nakúpi dlhopis teší sa istote obdržaní výnosu po celú dobu maturity bondu, či už sú výplaty fixné alebo variabilné. Predstavme si, že výrazne vyskočia životné náklady a inflácia, a to rýchlejšie ako príjmy z investície. Držiteľom sa naruší ich kúpna sila a mohli by sa tak dostať na zápornú mieru výnosnosti, keď započítajú infláciu. Inými slovami, predpokladajme, že investor získa z dlhopisu 3 % výnos. Akonáhle by inflácia po nákupe dlhopisu stúpla na 4 %, tak by miera výnosnosti bola -1 %.

4. Kreditné (úverové) riziko

Nákup dlhopisu je vlastne potvrdenie dlhu, z toho dôvodu, že sa jedná o vypožičané peniaze, ktoré musia byť vydavateľom splatené v určitom čase spolu s úrokmi. Mnoho veriteľov nevníma skutočnosť, že splatenie firemných bondov a v poslednej dobe aj vládnych sa neopiera o dôveru a dobré meno ako napr. v prípade USA, teda garancia splatenia je ohrozená a iba závisí od samotnej zručnosti firmy splatiť svoj záväzok.

5. Riziko úpadku ratingu

Existuje mnoho ratingových agentúr, ktoré hodnotia schopnosť korporácií nakladať so svojimi dlhmi a splácať ich. Najväčšie a najznámejšie sú S&P, Moody’s a Fitch. Tieto hodnotenia sa vyjadrujú ako písmená a čísla, od A = vysoká bonita (hodnota a dôveryhodnosť ekonomického subjektu na finančnom trhu) do D = default, v špecifickom tvare a delia sa na na dva stupne: investičné a špekulatívne (high-yield), výsledkom je tzv. rating, ktorý platí ako pre spoločnosť tak aj pre dlhopisy. Mnoho investorov viaže svoje rozhodnutia na verdikty týchto agentúr.

Ak je rating spoločnosti nízky alebo disponuje neistou schopnosťou spravovať a splácať dlhy, banky a iné úverové inštitúcie si to môžu všimnúť a môžu preto firme účtovať vyššie úroky na budúce pôžičky. To spúšťa reakciu dôsledkov: taký negatívny dopad na schopnosť spoločnosti uspokojiť svojich veriteľov napr. v podobe držiteľov dlhopisov na nich pôsobí tak, že sa týchto pozícií budú chcieť urýchlene zbaviť. To však môže byť ťažké, pretože ich ponuka na trhu nemusí dôjsť uspokojeniu.

Ratingová stupnica

6. Riziko likvidity

V prípade vládnych dlhopisov je trh pripravený na odkup takmer vždy, zatiaľ čo firemné dlhopisy týmto výhradným postavením nie vždy disponujú. V jadre tohto faktu sídli posledné riziko a to, že veriteľ nebude môcť urýchlene predať firemné dlhopisy kvôli slabému trhu, kde bude iba pár kupujúcich a predávajúcich. Taký nízky záujem o konkrétne vydanie dlhopisov môže viesť k znateľnému kolísaniu ceny a potenciálne nepriaznivému dopadu na celkový zárobok investora po predaji. Tak ako je to pri akciách, ktoré keď sa obchodujú na slabom trhu, investori môžu byť vo výsledku dotlačení k tomu prijať oveľa menšiu cenu, než za ktorú prvýkrát chceli ich pozície spojené s dlhopismi opustiť.

Zhrnutie

Dlhopisy, ako pomerne populárne dlhové ceniny môžu investorom generovať zaujímavé cashflow a v závislosti od parametrov jednotlivých emisií môžu tiež pomôcť k zníženiu celkového rizika portfólia. Vyzývame však investorov k tomu, aby pamätali na týchto 6 hlavných rizík spojených s investovaním do dlhopisov a to v ideálnom prípade ešte pred tým, než sa rozhodnú im venovať naozaj detailnejšiu pozornosť. Pripomíname dôležitosť pochopenia jednotlivých mechanizmov a súvislostí fungovania dlhopisov, ich výhody a nevýhody, riziká a výnosy. A pamätajte, vždy investujte len toľko, o koľko ste ochotní prísť. Strata investície by vás nemala existenčne ohroziť a v tomto duchu odporúčame k investovaniu pristupovať ako k hre, resp. vkladať do nej iba peniaze voľné a nikdy si ich za týmto účelom nepožičiavať, pracujte iba s vlastným kapitálom.

Prečítajte si tiež

Korporátne dlhopisy investovanie investícia podnikové dlhopisy výnos úrok výhody nevýhody riziko

Korporátne dlhopisy

Prečo investovať do korporátnych dlhopisov? Potrebujete ochrániť úspory pred stále dvojcifernou infláciou alebo máte záujem o zaujímavé privyrobenie? V oboch prípadoch môže byť riešením investícia do korporátnych

číst více
ETF investice 1

ETF investícia

Viete, ako investovať do ETF? Chcete ochrániť úspory pred infláciou, sporiť na neistý dôchodok, získať zaujímavé privyrobenie alebo len zhodnotiť svoje úspory? Kľúčom k tomu všetkému

číst více
Investice do akcií 1

Investícia do akcií

Viete, ako investovať do akcií v roku 2022 Inflácia rastie do doposiaľ nepredstaviteľných výšin, peniaze strácajú svoju hodnotu a klasické sporiace nástroje vás pred tým neuchránia. Otázkou

číst více