Všetko, čo by ste mali vedieť o dlhopisoch

16. 12. 2021

Dlhopisy, obligácie, bondy… Majú mnoho názvov, avšak význam je jeden. Podobne ako napr. akcie alebo podielové listy, sú dlhopisy druhom cenných papierov, ktoré investorovi ponúkajú možnosť zhodnotiť svoje finančné prostriedky a pre vydavateľa (tzv. eminenta) sú zase možnosťou, ako si výhodným spôsobom dlhodobo zabezpečiť zdroj financovania svojich podnikateľských aktivít. Eminent tak nemusí žiadať oficiálnu inštitúciu – banku o klasickú pôžičku, ale môže tak získať financie z radov verejnosti.

V článku si ozrejmíme ako fungujú dlhopisy, kde a prečo ich nakupovať, aké majú výhody a nevýhody, aké tu platia pravidlá a oveľa viac.

Dlhopis je jeden z druhov investičných nástrojov, je to teda forma investície, často finančne dostupná aj bežnému človeku, ale rovnako tak aj majetnejším investorom. Sú vhodné ako pre začiatočníkov, tak pre pokročilých investorov, alebo ako nástroj diverzifikácie (rozšírenie portfólia do rôznych investičných inštrumentov, produktov, projektov či sektorov, aby sa tak rozložilo, minimalizovalo riziko) či inštrument protiinflačný, kedy uloženie peňazí do dlhopisu vďaka výnosom aspoň znižuje pôsobenie inflácie (všeobecný rast cenovej hladiny v čase). V lepších prípadoch by ju však mal predbehnúť.

Dluhopisy 1

Špecifiká dlhopisov

Porozumieť tomu, ako fungujú dlhopisy, je možné len na základe znalostí toho, čo dlhopisy sú a na základe akých mechanizmov pracujú. To by vydalo na samostatný článok, tu však rozoberieme iba tie základné z nich.

Dlhopisy majú niekoľko charakteristík. Každý má svoju trhovú cenu. To je cena, ktorú stanovuje burza, na ktorej je dlhopis možné obchodovať (pozor, nie každý dlhopis je možné obchodovať). Ďalej je tu menovitá (tzv. nominálna, angl. par value) hodnota, čo je hodnota, ktorú obdrží investor v dobe splatnosti (tiež maturita). To je vopred určená doba, v ktorej na rozdiel od akcií vyplatí eminent kupujúcemu investované peniaze. A potom je tu emisný kurz, čo je zase cena, za ktorú je dlhopis pri jeho vydaní emitentom (teda pri emisii) predávaný investorom.

Prečo investovať do dlhopisov? Dlhopisy kupujú investori preto, že je s ich držaním spojená pravidelná výplata takzvaného kupónu, úroku zo zapožičanej sumy. Úrok býva pri rôznych dlhopisoch vyplácaný rôzne, napr. raz do roka, polročne, ale aj štvrťročne, či dokonca mesačne. Práve podľa tohto kritéria delíme dlhopisy na krátkodobé (majú splatnosť obvykle do jedného roka), strednodobé (splatnosť sa pohybuje medzi jedným až desiatimi rokmi) a dlhodobé (nad desať rokov). Existujú dokonca aj dlhopisy bez uvedenej splatnosti, tzv. perpetuálne. Sú vydávané na neobmedzene dlhú dobu a teda sú z nich investorom výnosy vyplácané nepretržite.

Tu si teda už môžeme začať všímať výhody dlhopisov. Jednou z nich je práve istota pravidelného finančného toku, s ktorou sa dá počítať a príp. pracovať v ďalších investíciách.

V dobe splatnosti môže eminent vyplácať jednorazovo alebo v splátkach, v iných prípadoch si tiež môže vyhradiť právo na predčasné splatenie dlhopisu.

Dlhopisy majú teda pevné pravidlá: pevne stanovenú nielen ich nominálnu hodnotu, ale aj termíny výplat úrokov. Čo sa však týka úroku (kuponový výnos), ten nemusí byť nutne pevný, niektoré dlhopisy majú úrok premenlivý, ďalšie nemajú žiadny. V tomto tkvie pre mnohých ďalšia výhoda dlhopisov – ich predvídateľnosť. A keďže je vyplácanie výnosov určené ku konkrétnym dátam (splatnosť), vyplýva nám z toho základná odlišnosť medzi dlhopisom a akciou – výnos akcií sa viaže na obchodné úspechy akciovej spoločnosti, výnos dlhopisu je vopred stanovený. Z tohto hľadiska bývajú preto dlhopisy považované za konzervatívny investičný inštrument.

Dlhopisy sa všeobecne a na prvý pohľad môžu javiť ako investícia bezpečná a priamočiara.

Na druhej strane je však potrebné mať na pamäti, že každá investícia so sebou vždy nesie určité riziko a to býva priamo úmerné výnosu.

O tom však budeme viac hovoriť v ďalších článkoch.

Dluhopisy 8

Druhy dlhopisov

Existuje mnoho spôsobov kategorizácie bondov. Dlhopisy sa delia hlavne podľa toho, aká inštitúcia ich vydáva. Preto rozlišujeme štátne, komunálne a korporátne dlhopisy.

Štátne dlhopisy, pokiaľ sa obmedzujeme len na pole dlhopisov, so sebou obnášajú najnižšiu mieru rizika. Emisiu štátnych dlhopisov zabezpečuje štát, a ten je tiež ručiteľom ich riadneho splatenia. Súčasne z nich však plynie nižší úrok, teda výnos, pretože platí logické investorské pravidlo, že čím nižší risk, tým nižší zárobok (či potenciálny zárobok). Tá istá úmera platí aj naopak. Štátne dlhopisy sú v roku 2021 pre väčšinu užívateľov už nie príliš atraktívnou investíciou, práve pre svoj nízky výnos okolo 1 %.

Ďalej sú tu podnikové alebo korporátne dlhopisy, ktoré už na seba viažu vyššie výnosy. Táto skutočnosť sa premieta do rôznych rizík spojených s podnikaním, napr. riziko, že skrachuje celá spoločnosť. Výhodou tejto obligácie môže byť, že v prípade krachu sú majitelia dlhopisov (investori) vyplácaní pred akcionármi (majiteľmi firmy). Výnimkou však je prípad tzv. podriadených dlhopisov, ktoré výplatu investorov odkladajú až na posledné miesto.

Komunálne (municipálne) dlhopisy sú podobné štátnym. Rozdiel je v tom, že ich vydáva vždy menšia správna jednotka ako štát. Typicky ide o mestá alebo obce, prípadne aj kraje. Emitent v takom prípade za dlhopis ručí svojim majetkom.

Obligácie vydávajú aj banky. Bankové dlhopisy potom reprezentujú zvláštny druh korporátnych dlhopisov, ktoré ich emitujú preto, aby dostali finančné zdroje na dlhšiu dobu. Emisiu a predaj dlhopisov si môžu banky sprostredkovať samy.

Ďalším pohľadom na to ako deliť dlhopisy do rôznych skupín je to, aká je ich stanovená doba splatnosti. Toto sme si však už popísali vyššie. Druhy dlhopisov sú skutočne rozmanité a vybrať si môže naozaj každý. Možno sa tiež pýtate, ktoré druhy sú kandidátmi na tie najvýhodnejšie dlhopisy. Tu vás musíme sklamať, pretože neexistuje univerzálny dlhopis, ktorý by vyhovoval všetkým. Ak by to tak bolo, nebolo by na trhu toľko druhov. Každý má svoje za aj proti a je vhodný pre toho alebo onoho investora. Rovnako ako neexistuje len jeden typ investora (napr. iba konzervatívny alebo dynamický).

Forma dlhopisov

Bondy môžu mať aj rôznu formu. Buď ide o dlhopisy na meno, tzn., že sú viazané na danú osobu a je možné ich previesť na inú osobu prepísaním. A potom existujú takpovediac dlhopisy na doručiteľa, kedy ich môže spravovať osoba, ktorá ich skutočne vlastní.

Práva majiteľov dlhopisov

Akonáhle sa stanete držiteľom obligácie vyplývajú vám z toho nasledujúce práva:

 • Máte právo na splatenie istiny.
 • Právo na výnos z držania obligácie.
 • Právo na prípadnú výmenu za iný bond, akciu či iný cenný papier.
 • Právo na prípadný úpis nových akcií vydavateľa dlhopisu.
 • Práva z dlhopisov prechádzajú spravidla na dedičov. Existujú ale aj výnimky, napr. neprevoditeľné obligácie, kedy je potrebné sa informovať v emisných podmienkach o tom, ako v prípade smrti majiteľa dlhopisu postupovať. Práva sú nepremlčiteľné do 10 rokov odo dňa splatnosti.
 • Ďalšie práva a tiež povinnosti musia byť podrobne popísané v emisných podmienkach.
 • Viac o dedičstve cenných papierov sa dozviete tu.
Dlhopisy 2

Slovenské štátne dlhopisy

Štátny dlhopis je dlhopis, ktorého emitentom je štát. Štátne dlhopisy patria medzi najkvalitnejšie cenné papiere, sú považované za cenné papiere s nulovým rizikom insolventnosti, pretože splatnosť a výplatu výnosov garantuje štát a ich likvidita je vysoká. Bezpečnosť tejto investície je spravidla vyvážená nižším úročením. Štát, zastúpený vládou je subjekt, ktorý má na kapitálovom trhu významné postavenie. V prípade že výsledkom hospodárenia štátneho rozpočtu je deficit, je potrebné ho pokryť dodatočnými finančnými prostriedkami. Riešením tohto stavu je najčastejšie zadĺženie štátu formou emisie cenných papierov s rôznou dobou splatnosti. Veriteľmi týchto dlhopisov sú predovšetkým banky, ale tiež verejnosť.

Úroky sa pohybujú v rozmezdí 0,375 % – 4,5 %

Je vhodné si byť vedomý toho, že dva štátne dlhopisy nie sú rovnaké. Všeobecne je možné povedať, že vložiť svoje peniaze do dlhopisov SR je bezpečným krokom. Ak by však bol eminentom menší či menej stabilný štát, kde hrozí riziko finančného bankrotu alebo jeho zániku, tak tvrdenie o bezpečnosti tejto investície neplatí.

Dlhopisové fondy

Existujú rôzne subjekty, ktoré sprostredkovávajú a spravujú tzv. dlhopisové fondy. Investor v nich môže bondy nakupovať a vybrať si tak často z variety mnohých druhov. Je to jeden z obľúbených a jednoduchých spôsobov ako môže vstúpiť do sveta investícií aj bežný investor z radov laikov. Dlhopisové fondy totiž svojou rôznorodosťou dlhopisov rozkladajú riziko (teda diverzifikujú), čím sa pre investovania chtivých zvyšuje jak bezpečnosť ich vkladu, tak jeho zaručený (garantovaný) výnos. V našich končinách príležitosť investície do fondov typicky ponúkajú mnohé banky, alebo špecializované inštitúcie.

Dlhopisy a dane

V SR počítajte s 19% daňou z príjmov z kapitálového majetku. Nezáleží pritom, či ide o úroky z dlhopisov, úroky zo štátnych dlhopisov, výnosy zo zmeniek alebo podielového listu. Pozor, z výnosov z cenných papierov neplatíte zdravotné poistenie, u všetkých ostatných výnosov však počítajte s odvodom 14%.

V praxi sa tak môže stať, že investor zdaní viac, než predstavuje reálny nárast majetku. Môže nastať aj situácia, že investor platí daň aj v prípadoch, ak je výsledkom investovania strata.

Pred podpisom zmluvy preto vždy odporúčame opýtať sa aj na prípadné podmienky zdanenia, výšku dane a to, či zrážkovú daň odvádza daný podnikateľský subjekt alebo vy, ako investor.

Viac o daňovej problematike sa dozviete v tomto článku.

Dlhopisy a inflácia

Ako fungujú dlhopisy a inflácia? Spoločným rizikom pre investície do bondov s fixným kupónom je inflačné riziko. Neočakávané zmeny inflácie majú za príčinu neočakávané zmeny kupónových sadzieb na trhoch a tie ovplyvňujú aktuálne trhové ceny bondov. Ak držiteľ takýto dlhopis predá, keď úrokové sadzby neočakávane rastú a cena obligácie klesá, môže utrpieť stratu. Pokiaľ však aj v tejto situácii drží obligáciu až do lehoty splatnosti, takejto strate sa vyhne. V dátume splatnosti inkasuje čiastku, ktorú do nákupu vložil, a tiež získa úroky za celú dobu investície.

Pokiaľ by však miera inflácie bola po celú dobu investície vyššia ako očakávaná, utrpí z danej investície reálnu stratu. Taká strata nastáva pokiaľ kúpna sila investovaných peňazí vrátane inkasovaných úrokov (po odpočítaní inflácie za obdobie investície) po skončení investície je nižšia ako kúpna sila pôvodne vložených peňazí. Ide o tzv. inflačné riziko.

Dluhopisy 3

Diverzifikácia

Dlhopisy sú zároveň výborným spôsobom, ako diverzifikovať svoje investičné portfólio a lepšie ho tak ochrániť pred všetkými rizikami. Nedá sa povedať, že na účely diverzifikácie sú najlepšie dlhopisy, rozhodne by však vo vašom portfóliu nemali chýbať. Investovať do dlhopisov môžete začať od pár desiatok EUR až po tisíce. Hranice sú takmer neobmedzené a záleží iba na vašich finančných možnostiach.

Diverzifikácia vám však nedá 100%-nú istotu, že o svoje peniaze nikdy neprídete. Riziko však rozloží do tej miery, že sa javí ako najlepšia možnosť ochrany a zhodnotenia vašich peňazí.

Dôležité je si uvedomiť, že aj kombinovanie investičných produktov je nutné, pretože jednotlivé inštrumenty na výkyvy trhu reagujú rôznym spôsobom.

Prečo je potrebné diverzifikovať? Predstavte si, že máte nakúpené akcie alebo obligácie prevažne v logistickom odvetví. Zrazu príde pandémia korona vírusu, ktorá razantne obmedzí možnosti cestovania. K tomu sa pripoja štrajky nespokojných zamestnancov a prípadne aj zvýšenie cien pohonných hmôt. Aký to má dôsledok? Pre váš kapitál to znamená hotovú katastrofu.

Koľko akcií alebo bondov je potrebných na efektívne zhodnotenie? Investovať prostriedky v menších objemoch je lepšie riešenie, než ich nechať ležať na bežnom účte bezúčelne, pretože tieto peniaze zožiera inflácia, ktorá sa dnes pohybuje až okolo 5% a tým sa postupne znehodnocujú. Rozhodne je teda lepšie prikúpiť aspoň jeden kus dlhopisu, než žiadny. Pravidelné investovanie je teda tiež namieste. Pre čo najlepšie investičné výsledky sa odporúča postupne rozložiť riziko do približne 15-20 dlhopisov v rôznych sektoroch. Viac o diverzifikácii pojednáva náš článok.

Dluhopisy 4

Ako investovať do dlhopisov

Kde kúpiť dlhopisy? Štátne obligácie je možné získať na primárnom trhu prostredníctvom aukcií, upisovaním, syndikátov, priamym predajom investorom, výmenou za iné štátne cenné papiere Slovenskej republiky, do vlastného portfólia. Cena jedného dlhopisu je 1 EUR.

Trhovisko

Pre súkromné ​​obligácie existujú rôzne trhoviská dlhopisov, kde je možné nákúpiť dlhopisy. Sú tiež známe ako brokeri. Ide tu o mimoburzové obchodovanie, kedy spolu obchodujú priamo vydavateľ a držiteľ, ktorí si určujú podmienky. Avšak, nie je to práve úplne transparentné obchodovanie, pretože jednotlivé transakcie nie sú nikde viditeľné.

Crowdfunding

Crowdfunding (z angl. financovanie davom) či skupinové investovanie menších čiastok do väčšieho počtu subjektov, tak aby sa postupne naplnila vytýčená cieľová čiastka, sa stáva medzi širšou verejnosťou viac a viac dostupnejšie. Preto sa tento koncept stáva čoraz viac populárnym spôsobom ako investovať do firiem. Tieto investície majú ďalej niekoľko druhov podľa odmeny, ktorú získajú prispievajúci:

 • charitatívne
 • dlhový
 • podielový
 • odmenový


Dlhový typ je práve forma dlhopisu. Svetoznámymi platformami sú Kickstarter alebo Indiegogo a u nás ste už možno počuli o HitHite, Donio, Fundlifte a ďalších.

Burzy

Nákup dlhopisov je možné ale tiež realizovať na burzách a verejných trhoch, kde môžete kupovať bondy od iných držiteľov. Dlhopisy sa dajú totiž kedykoľvek predať a kúpiť od iných majiteľov. Vďaka tomu sú investičné možnosti oveľa širšie.

Nemusíte byť práve profesionál, aby ste dokázali vykonať vlastný prieskum dlhopisov a kupovali najlepšie dlhopisy.

K všetkým znalostiam, terminológii a niekedy zložitejším mechanizmom spojeným s dlhopisovými trhmi sa dá dostať vďaka pár jednoduchým stratégiám a niekoľkým užitočným web stránkam.

Väčšinu práce pre vás môžu vykonať analytici dlhopisov či úverovej agentúry. Šikovný investor do dlhopisov preto potrebuje iba vedieť, kde získavať a ako interpretovať informácie, ktoré už sú k dispozícii. Preto je na zváženie nechať správu (dlhopisového) portfólia na odborníkovi z brandže s dobrými výsledkami.

Dluhopisy 5

Výhody dlhopisov

Ďalej je dôležité prehľadne rozobrať výhody a nevýhody tohto obľúbeného nástroja. Najskôr sa pozrieme na ich plusy:

 1. V porovnaní s akciami je jednoduchšie odhadnúť budúce výnosy a ich výšku. V prípade pevných úrokov tak poskytujú predvídateľné cashflow, s ktorým sa dá ďalej pracovať, napríklad práve na účely ďalších investícií či diverzifikácie. Je tu teda ľahká prognóza výnosov v budúcnosti. Takže jednou z najväčších výhod je, že dopredu presne viete koľko si zarobíte, pretože všetky termíny výplat sú pevne stanovené.
 2. Dlhopis je možné nakúpiť na burze alebo v bankách.
 3. O vývoji investície máte stály prehľad (na to slúžia kurzové lístky, burzy, internet a tlač).
 4. V porovnaní s akciami majú dlhopisy nižšie výkyvy kurzu.
 5. Najmä pri štátnych a komunálnych bondoch je výnos pravidelný a istý.
 6. V porovnaní s termínovanými vkladmi či šporiacimi účtami majú dlhopisy vyšší výnos.
 7. Obligáciu je možné predať na burze pred koncom maturity.
 8. Niektoré firmy ponúkajú zaujímavý vstupný bonus.

Nevýhody dlhopisov

 1. Kvôli relatívne vyššej nominálnej hodnote (800 EUR a vyššie) môžu byť niekedy pre drobného investora nedostupné.
 2. Môžu existovať vstupné poplatky za nákup obligácie.
 3. V momente, keď budete chcieť dlhopis predať nemusí existovať veľký dopyt a teda predaj obligácie nebude tak ľahký.
 4. V prípade bondov s fixným úrokom po celú dobu platnosti dlhopisu pri raste úrokových sadzieb prerábate.
 5. Dlhodobé zhodnotenie dlhopisov je nižšie ako pri akciách (ale je to vykúpené menším rizikom).
 6. Výnos, hlave z pohybu kurzu obligácie, kolíše v závislosti na úrokových sadzbách NBS.
 7. Investícia iba do jedného dlhopisu môže skončiť veľkou stratou (preto je namieste spomínaná diverzifikácia).
 8. Korporátne dlhopisy sú riskantnejšie investície (podnikateľský zámer nemusí byť úspešný a podnik tak nemusí byť schopný splácať).
 9. Zdanenie úrokov.
 10. Existuje riziko zmeny menového kurzu v prípade investícií do cudzomenových dlhopisov.
Dluhopisy 6

Najlepšie dlhopisy


Existujú také? Najlepšie dlhopisy sú tie od silných firiem, ktoré majú v pláne sa predajom cenných listín ďalej rozvíjať. Takéto spoločnosti ale tiež nemajú dôvod predávať dlhopisy príliš draho, pretože ľahko nájdu veriteľa.

Investor, ktorý chce od dlhopisov viac sa musí rozhodnúť viac riskovať. Takzvané „High-Yield“ (vysokovýnosové) dlhopisy patria často začínajúcim alebo zraniteľným firmám a vládam, ktoré dostali rating špekulatívneho stupňa. Aby o nich mali investori záujem, musia ponúknuť bondy s vyšším úrokom, a to najčastejšie okolo 5-10 %. To síce znie ako na jednu stranu atraktívna ponuka, na druhej strane poskytuje samozrejme väčšie riziko, že vydavateľ nebude schopný svoje záväzky splácať.

Výnosy zároveň ovplyvňuje aj doba splatnosti. Čím dlhšie peniaze emitentovi zapožičiame, tým vyšší výnos nám to potenciálne prináša. Krátkodobé pôžičky sú menej rizikové a zároveň menej výnosné.

Tá správna investičná stratégia je na dôkladnom rozmlyslení, prieskume trhu a príp. porade s investičným profesionálom.

Desatoro investovania do dlhopisov

 1. Vyhodnotenie všetkých rizík

Investor by mal každú peňažnú transakciu či investíciu uskutočniť až po zrelej úvahe a v tom prípade, že rozumie všetkým rizikám, ktoré to so sebou prináša, a je ochotný ich akceptovať.

2. Diverzifikácia portfólia

Staré známe „nevkladaj všetky vajíčka do jedného košíka“ je stále platné. Riziko sa obmedzuje budovaním diverzifikovaného portfólia. Investor by jednoznačne nemal vkladať všetok svoj kapitál alebo jeho drvivú väčšinu do jednej investície.

3. Výnos je priamo úmerný riziku

Investor musí byť obzvlášť na pozore v situáciách, keď sa ponuka na prvý pohľad javí veľmi výhodne, typicky pokiaľ ponúkaný dlhopis disponuje veľmi vysokým úrokom. Predmetom vašej pozornosti by mali byť preto aj iné druhy dlhopisov, pretože rôzne druhy poskytujú rôzne riziká.

4. Kreditné (úverové) riziko emitenta

Vyplýva z neschopnosti alebo neochoty firmy splatiť svoje záväzky. Obzvlášť na pozore je potrebné byť pri vysokoúrokových dlhopisoch.

5. Dlhopisy nie sú poistené

Keď eminent nespláca istinu či úroky, nie je možné sa obrátiť na Garančný systém finančného trhu. Investor s nákupom dlhopisov získava právo, aby mu emitent istinu splatil spolu s dohodnutými kupónmi. Držiteľ teda dobrovoľne akceptuje pozíciu veriteľa a vydavateľ pozíciu dlžníka.

6. Dôkladne si preštudujte emisné podmienky

Pred obstaraním firemných obligácií je nanajvýš dôležité oboznámiť sa s ich emisnými podmienkami a prospektom (previerka informačnej dôveryhodnosti). V týchto dokumentoch nájdete nielen všetky dôležité podmienky pohromade, ale môžu tu byť aj ustanovenia, ktoré zvyšujú rizikovosť daných dlhopisov. Napríklad, že pohľadávky majiteľov dlhopisov budú v prípade úpadku emitenta uspokojené až na poslednom mieste, alebo také ustanovenia, ktoré znižujú atraktivitu výnosnosti. Napr. právo vydavateľa splatiť bondy predčasne, či nevyplatiť v určitých stanovených prípadoch pravidelný výnos.

7. NBS – kontrolný orgán finančného trhu

Keď uvidíte informáciu, že NBS schválila dlhopisovú emisiu, ide iba o to, že preverila, či prospekt iba spĺňa všetky zákonom stanovené formálne náležitosti. Pozor! Existujú výnimky, keď NBS prospekt neschvaľuje: pri tzv. súkromných emisiách (nie je možné investorom ponúkať verejne a pri ktorých je počet investorov zo zákona obmedzený na 150). Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže bez schválenia prospektu cenného papiera ich ponúkať neverejne len pri splnení podmienok, ustanovených zákonom o cenných papieroch. A to hlavne v prípade, ak je určená výlučne kvalifikovaným investorom, čI ak ide o investíciu min. 100 000 € na 1 osobu. Takáto neverejná ponuka je spojená s rizikami, preto by sa mali budúci investori vždy vopred uistiť, že všetky informácie o nákupe dlhopisov sú im známe a zodpovedajú ich zámerom, finančným cieľom a možnostiam a ich rizikovému profilu. Informácie o schválených prospektoch cenných papierov sú zverejnené na webe Národnej banky Slovenska.

8. Preverte si bonitu klienta

Bonita vyjadruje dôveryhodnosť ekonomického subjektu na finančnom trhu. Súvisí s hospodárením subjektu a vyjadruje tak jeho solventnosť, kredibilitu, schopnosť a ochotu splniť svoje záväzky, prípadne zhodnotiť vkladaný kapitál. NBS ju zo zákona nie je oprávnená pri emisii preverovať u emitenta. Pravdepodobnosť dlžníka splniť záväzky, posudzujú nezávislé ratingové agentúry, ktoré vypracujú podrobnú analýzu rizikovosti a stanovujú tzv. rating, investičný stupeň. Vypovedá o pravdepodobnosti, že firma svoje záväzky riadne a včas splatí. Ak nie je takýto rating k dispozícii, napr. u vysoko úročených podnikových bondov, je na mieste aby ste si túto prácu dali sami, pretože sú v stávke vaše peniaze.

9. Riziko nesplatenia istiny

Pokiaľ sa vydavateľ dostane do finančnej tiesne, môže dôjsť nielen k tomu, že nebude vyplácať úroky, ale nemusí zvládať splatiť ani samotnú istinu.

10. Je investícia vhodná práve pre vás?

Predtým, než uskutočníte akékoľvek investičné rozhodnutie, vždy urobte dôkladnú úvahu, ktorá pozostáva z toho, že máte dostatok kvalitných informácií, vďaka ktorým môžete vhodnosť investície kvalifikovane posúdiť. Ak sa domnievate, že áno, pristúpte k vyhodnoteniu, či je investícia vhodná pre vás vo vašej súčasnej finančnej situácii.

Dluhopisy 7

Záverom

Na trhu je mnoho spôsobov ako investovať peniaze. Pokiaľ sa bavíme o dlhopisoch, výber správneho druhu od správneho emitenta je dôležitým krokom, ktorému by každý rozumný investor mal venovať dostatok času a energie, aby si naštudoval dôležité informácie o dlhopise samotnom aj o jeho vydavateľovi a mohol urobiť rozvážne a informované rozhodnutie.

Aké sú tie najvýhodnejšie dlhopisy? Odpoveď nie je jednoznačná, pretože neplatí jeden meter na všetkých investorov. Každý má v danom čase rôzne potreby, kapitál a kvalitu aj kvantitu dostupných informácií a preto nie je jeden typ dlhopisu, ktorý by vyhovoval všetkým. O to podstatnejšie je preskúmať diverzitu aktuálne na trhu dostupnú a uvážlivo zvoliť ten vhodný práve pre vás, ktorý bude tou ďalšou (alebo prvou) správnou investíciou.

Prečítajte si tiež

Korporátne dlhopisy

Korporátne dlhopisy

Prečo investovať do korporátnych dlhopisov? Potrebujete ochrániť úspory pred stále dvojcifernou infláciou alebo máte záujem o zaujímavé privyrobenie? V oboch prípadoch môže byť riešením investícia do korporátnych dlhopisov. Čo to je a aké má výhody aj riziká sa...

preèítajte si viac
ETF investícia

ETF investícia

Viete, ako investovať do ETF? Chcete ochrániť úspory pred infláciou, sporiť na neistý dôchodok, získať zaujímavé privyrobenie alebo len zhodnotiť svoje úspory? Kľúčom k tomu všetkému môže byť aj investícia do ETF. Viete, čo je to ETF investícia a ako a kde môžete do...

preèítajte si viac
Investícia do akcií

Investícia do akcií

Viete, ako investovať do akcií v roku 2022 Inflácia rastie do doposiaľ nepredstaviteľných výšin, peniaze strácajú svoju hodnotu a klasické sporiace nástroje vás pred tým neuchránia. Otázkou dňa teda je, ako ochrániť svoje financie. Jednou z odpovedí je investícia do...

preèítajte si viac