Všetko, čo potrebujete vedieť o dedičstve cenných papierov

20. 10. 2021

Otázku „čo sa stane s dlhopismi, ak zomriem?“ dostávame pomerne často. Rozhodli sme sa preto zhrnúť vám všetko potrebné o dedičstve cenných papierov v tomto článku.

Štandardný postup dedenia je stanovený v občianskom zákonníku. Dedičské konanie všeobecne vedie vždy poverený notár. Dlhopisy, rovnako ako akcie patria do majetku zosnulého. V tomto prípade hovoríme o takzvanom investičnom alebo kapitálovom majetku. Výsledkom dedičského konania je uznesenie, v ktorom je jasne uvedené rozdelenie majetku medzi oprávnených dedičov.

Do doby ukončenia dedičského konania a dodania uznesenia sú naďalej vyplácané úroky a výnosy na účet zosnulého, a to až do zrušenia účtu a prevedenia vlastníckych práv. Dedič tak v žiadnom prípade ani v tejto prechodnej lehote o majetok neprichádza.

Vše, co potřebujete vědět o dědictví cenných papírů

AKO NA KAPITÁLOVÝ MAJETOK NEZABUDNÚŤ

Dostanú sa dlhopisy a akcie do dedičského konania automaticky? Môže nastať situácia, že dedič o existencii dlhopisov v listinnej podobe nevie. Táto situácia nastáva pomerne často. Investor jednoducho túto skutočnosť zabudne alebo nechce povedať rodine, prípadne smrť príde neočakávane. Odporúčame preto vždy previesť tzv. lustráciu bankového účtu, na ktorom sa môže objaviť platba za zakúpený dlhopis, prípadne výplata úrokov.

Podobne sa postupuje aj v prípade cenných papierov. V tomto prípade môže notár požiadať o výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov.

POSTUP PREVODU LISTINNÝCH DLHOPISOV NA DEDIČA

Po tom, čo máte v ruke oficiálne uznesenie o dedičstve listinných cenných papierov, kontaktujte emitenta, teda spoločnosť, ktorá ceniny vydala. Na základe výsledkov dedičského konania emitent prevedie dlhopis na oprávneného dediča.

Prevodom vlastníckych práv na dediča je potrebné urobiť zmeny aj v evidencii vlastníkov cenných papierov. Emitent teda podľa uznesenia z dedičského konania zmení meno, adresu, dátum narodenia a číslo účtu pre vyplácanie výnosov, prípadne istiny. Na nadobúdateľa tak okamžite prechádzajú aj práva spojené s výplatou úrokov, dividend alebo istiny.

Vše, co potřebujete vědět o dědictví cenných papírů 2

POSTUP PREVODU ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV

Ak dedič na základe uznesenia z dedičského konania nadobudol vlastnícke práva k zaknihovaným ceninám, je potrebné kontaktovať obchodníka s cennými papiermi. V prvom kroku dedič otvorí u obchodníka účet, na ktorý následne obchodník prevedie zdedené cenné papiere. Dedič má potom právo nakladať s ceninami podľa svojho uváženia, buď si ich ponechá, prevedie alebo predá a účet môže zrušiť.

ZHRNUTIE NAJDÔLEŽITEJŠÍCH SKUTOČNOSTÍ  NA ZÁVER

Ak sa rozhodnete zhodnotiť svoje finančné prostriedky investovaním do cenných papierov buďte si istí, že aj po vašej smrti nárok na majetok nezaniká a v dedičskom konaní sa automaticky prevádza na oprávneného dediča.

Dedičom vždy odporúčame preveriť si niekoľkými rôznymi cestami stav možného kapitálového majetku tak, aby sa do dedičského konania dostali všetky vlastnené položky.

Prečítajte si tiež